namoamituofo南无阿弥陀佛佛在《地藏经》上特别开示说:“能于是十斋日,对佛菩萨诸贤圣像前,读是经一遍,东西南北百由旬内,无诸灾难。当此居家,若长若幼,现在未来百千..

佛在《地藏经》上特别开示说:“能于是十斋日,对佛菩萨诸贤圣像前,读是经一遍,东西南北百由旬内,无诸灾难。当此居家,若长若幼,现在未来百千岁中,永离恶趣。能于十斋..

【复次普广。若未来世众生。于月一日。八日。十四日。十五日。十八日。二十三。二十四。二十八。二十九日。乃至三十日。是诸日等。诸业结集。定其轻重。南阎浮提众生。举止..

十斋日是十个行持八斋戒的好日子,即农历每月之一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日。据地藏经说,以上十日是诸罪结集定..

佛在《地藏经》上特别开示说:“能于是十斋日,对佛菩萨诸贤圣像前,读是经一遍,东西南北百由旬内,无诸灾难。当此居家,若长若幼,现在未来百千岁中,永离恶趣。能于十斋..

佛在《地藏经》上特别开示说:“能于是十斋日,对佛菩萨诸贤圣像前,读是经一遍,东西南北百由旬内,无诸灾难。当此居家,若长若幼,现在未来百千岁中,永离恶趣。能于十斋..

六斋日,梵语逋沙他(posadh),是指每个月六天受持斋戒,六天过午不食,即每个月(农历)的初八、十四、十五、二十三、二十九、三十日(若月小,只有二十九日,则最后二斋..

作为在家的佛门弟子,都必须在每个月的初八、十四、十五、二十三,以及每个月的最后两日,共计六日,受持八关斋戒,这就是所谓六斋日。那么,六斋日是怎么来的呢?八关斋戒..

六斋。指每个月的初八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日(小月二十八日、二十九日)。十斋日指十个行持八斋戒的好日子,即农历每月之一日、八日、十四日、十..

《六斋日》又称作六斋。指每个月的初八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日(小月二十八日、二十九日)。目的僧众每月于此六日集会一处,布萨说戒,在家二众乃..

弟子问:什么是十斋日?在十斋日要注意什么?大安法师答:主要是指从农历初一,初八,十四,十五,十八,二十三,二十四,二十八,二十九,乃至三十。那这个时日,是上天,..

十斋日(即于每月初一、八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十等十日受持斋戒。《地藏菩萨本愿经》卷上〈如来赞叹品〉云‘复次普广,若未来世众生,..

【复次普广。若未来世众生。于月一日。八日。十四日。十五日。十八日。二十三。二十四。二十八。二十九日。乃至三十日。是诸日等。诸业结集。定其轻重。南阎浮提众生。举止..

十斋日(即于每月初一、八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十等十日受持斋戒。《地藏菩萨本愿经》卷上〈如来赞叹品〉云‘复次普广,若未来世众生,..

三斋日与三日斋佛经上有「半月三斋」这句话,半月是每个月的上半月,「三斋日」是指初八、十四、十五这三天。我们这个地球上的人类,必须在这三天斋戒,所以叫三斋日,是世..

六斋日与八关斋戒净慧老和尚戒为无上菩提本,应当具足持净戒。若能坚持于净戒,是则如来所赞叹。——《华严经》四祖寺短期出家禅修班今天正式开始。各位通过一天的忏摩,使..

十斋日“复次普广,若未来世众生,于月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九日乃至三十日,是诸日等诸罪结集定其轻重。南阎浮提众生举止动..

六斋日是指每个月的初八、十四、十五、二十三、二十九、三十。十斋日是在六斋日的基础上,加上初一、十八、二十四、二十八。如果遇到月小,就往前推一天,不是三十,而是二..

《六斋日》又称作六斋。指每个月的初八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日(小月二十八日、二十九日)。目的僧众每月于此六日集会一处,布萨说戒,在家二众乃..

十斋日(即于每月初一、八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十等十日受持斋戒。《地藏菩萨本愿经》卷上〈如来赞叹品〉云‘复次普广,若未来世众生,..

问:什么是十斋日?在十斋日要注意什么?大安法师答:主要是指从农历初一,初八,十四,十五,十八,二十三,二十四,二十八,二十九,乃至三十。那这个时日,是上天,天神..

不犯戒,在必要的时候,可以暂时开缘。我在初学佛时就持午,晚上不吃,持了很多年。我去受戒时就开缘,晚上要吃。为什么?受戒很辛苦,工作量很大,晚上要拜佛、拜忏,怕没..

佛陀之所以制定每月的六斋日受八关斋戒,我们在前面已经说过了,但是受八关斋戒,为什么要定在六斋日这个时间呢?关于这一点,根据经论则有很多说法,我拿一些较符合理性的..

问:弟子受了菩萨戒,但上班后,没持过午不食,持斋日也没有,是不是犯戒?大安法师答:关于菩萨戒,对十重戒要很好地去受持,不能丝毫违犯;对四十八轻戒,尽量去受持,能..

斋日的文章大全

本栏目主要以分享斋日的文章视频内容为主题,欢迎转发分享点赞支持,更多斋日的知识库请登录斋日网。

点我申请多功能微信小程序

导航菜单